چرا فریزر منجمد نمیکند؟

چرا فریزر منجمد نمیکند؟ چرا فریزر منجمد نمیکند؟ یکی از [...]