چگونه یخچال را خاموش کنیم؟

چگونه یخچال را خاموش کنیم؟ چگونه یخچال را خاموش کنیم؟ [...]